Algemene voorwaarden
Overwegende dat:
Hoffice programmatuur heeft ontwikkeld en rechthebbende is van deze programmatuur als bedoeld onder artikel 1, software;
· Hoffice aan de gebruiker een gebruiksrecht wil verlenen gelijk verklaart de gebruiker van Hoffice een gebruiksrecht van Hoffice te willen nemen voor het gebruik van de software;
· Partijen bij deze Overeenkomst tot overeenstemming zijn gekomen en een en ander willen vastleggen in deze Overeenkomst, hierna te noemen “Overeenkomst”.
En verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1 Begrippen
Software: programmatuur voor het voeren van de administratie van een taxionderneming in de breedste zin van het woord, te noemen YellowYou.
Fout: Een bug is een fout in het programma, waardoor de functie niet (geheel) volgens specificaties vervult. In ieder geval wordt bedoeld een reproduceerbare fout.
Overeenkomst:onderhavige gebruikersovereenkomst.
Pakket: Vast aantal uren per maand welk de gebruiker afneemt voor gebruik van de software waarin tevens is de meerprijs per uur is bepaald bij overschrijding van dat aantal uren conform de tariefstellingstabel van Hoffice in te zien bij Hoffice en welke in afschrift op verzoek van gebruiker door Hoffice wordt verstrekt.
Pakketprijs: gebruiksvergoeding voor het Pakket.
FENIT voorwaarden: Algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 en opgenomen in de Brochure. De fenitvoorwaarden zijn tevens te downloaden van de site van YellowYou.
Artikel 2 Onderwerp, duur en einde van de Overeenkomst
· De omschrijving, welk is afgedrukt aan de voorzijde van dit formulier en daarmee onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, geeft weer welk Pakket de gebruiker in gebruik neemt.
· De Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Hoffice een door de gebruiker getekend exemplaar van de Overeenkomst retour heeft ontvangen. Na ontvangst recent uittreksel van de KvK (niet ouder als 1 jaar oud) Datum van totstandkoming en inwerkingtreding is in dat geval de datum van ondertekening door de gebruiker van de Overeenkomst.
· De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. De Overeenkomst eindigt eerst na in kennisstelling door een van partijen aan wederpartij dat de Overeenkomst niet verlengd zal worden uiterlijk 3 maanden voor het einde van het contract.
· Indien een in kennisstelling als bedoeld in vorig lid niet wordt gedaan, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor steeds voor onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van 6 maanden geldig is.
· Na het eindigen van de Overeenkomst komt het gebruiksrecht onmiddellijk te vervallen, tenzij partijen anders overeengekomen zijn. (Betalings)verplichtingen dienen door de gebruiker te worden voldaan conform de geleverde prestaties door Hoffice. De gebruiker dient de bestanden vóór afloop van de Overeenkomst te kopiëren naar een ander gegevensbestand (bijvoorbeeld Excel) om in de toekomst haar gegevens te kunnen blijven inzien.
· Het hierboven beschreven gebruiksrecht heeft betrekking op alle door het softwareprogramma geboden toepassingsmogelijkheden
· Het hiervoor omschreven gebruiksrecht is zowel van toepassing op de geleverde versie als op eventuele toekomstige updates en upgrades van de software.
· De Overeenkomst houdt geen overdracht van enig (intellectueel) eigendomsrecht, waaronder auteurs- en merkenrecht, op de software in, zoals bedoeld in artikel 6 van de FENIT voorwaarden.
Artikel 3 Levering en gebruik
· De levering van de software zal plaatsvinden op de afgesproken datum, bij ondertekening met de functies die YellowYou heeft op het moment van aflevering.
· De software is, en toekomstige updates en upgrades worden, door Hoffice getest vóór aflevering. Na aflevering wordt de software geacht gebruikt te kunnen worden en goed werkend te zijn.
· De afleveringsdatum is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de levering plaats zal vinden na de ondertekening van de Overeenkomst niet gewijzigd zullen zijn.
· Levering zal door Hoffice plaatsvinden en zal voor rekening en risico van Hoffice geschieden.
· Door Hoffice en haar medewerkers wordt aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak op uitkering geeft en uitbetaalt.
· Vanaf het moment van levering is het risico voor de gebruiker, tenzij de beschadiging of het verlies het gevolg is van schuld aan de zijde van Hoffice of van personen waarvan Hoffice zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
· De gebruiker verplicht zich zorg te dragen voor een permanente breedband-internetverbinding (ADSL of kabel). Deze verbinding is noodzakelijk om de werking van het Pakket te garanderen. Indien het downloaden niet slaagt ten gevolge van een (andere) c.q. niet deugdelijke internetverbinding komt dit en de dientengevolge schade voor rekening en risico van de gebruiker, voor zover ondersteuning van Hoffice benodigd is bij het downloaden/gebruik van het Pakket. Ook fouten door derden waardoor de werking van YellowYou niet gegarandeerd kan blijven zijn de kosten voor de hertselwerkzaamheden voor rekening van de gebruiker.
Artikel 4 Onderhoud en service
Hoffice verplicht zich na totstandkoming van de Overeenkomst en gedurende de looptijd van de Overeenkomst:
· Onverwijld kosteloos telefonische helpdesk te verlenen voor ernstige gebruiksbelemmerende acute problemen met de werking van de software tijdens kantooruren;
· Kosteloos fouten, zoals genoemd in artikel 1, in de software op te lossen middels telefonische/digitale ondersteuning; *Updates en upgrades worden automatisch verstrekt aan de gebruiker;
Openingstijden telefonische helpdesk
Maandag-vrijdag 08:30 – 17:00 19:00-22:00
Zaterdag, zon- en feestdagen en collectieve sluiting
van Hoffice Automatisering 10:00 – 12:00
Op andere tijdstippen is de helpdesk niet open. Ondersteuning buiten de helpdesktijden worden u in rekening gebracht.
Artikel 5 Uitgesloten van onderhoud en service:
· Artikel 4 is niet van toepassing op helpdeskbezoeken en trainingen aan de onderneming van de gebruiker. Indien een training van Hoffice op prijs wordt gesteld zal Hoffice tegen het dan geldende uurtarief een helpdeskmedewerker een bezoek aan de onderneming van de gebruiker laten brengen binnen een termijn van maximaal 5 werkdagen na de dag van schriftelijk aanvraag (per fax of e-mail).
· Verzoeken van de gebruiker tot aanpassing(en) van de software worden door Hoffice in overweging genomen. Het is uitsluitend aan het oordeel van Hoffice of en voorts wanneer een verzoek tot aanpassing van de software wordt ingewilligd. Een aanpassing gericht op de onderneming van de gebruiker zal worden gefactureerd tegen het dan geldende uurtarief. Op een aanpassing kan geen exclusiviteit worden bedongen.
Artikel 6 Kosten en betaling
· De gebruiker is aan Hoffice voor het eerst de pakketprijs verschuldigd na ondertekening van de Overeenkomst. Vervolgens zal maandelijks bij vooruitbetaling de pakketprijs verschuldigd zijn.
· Betaling van de pakketprijs zal bij vooruitbetaling per kalendermaand geschieden middels automatische incasso van op het voorblad genoemde rekeningnummer. Automatische incasso vindt plaats enkele dagen voorafgaande aan de kalendermaand van gebruik.
· Meeruren worden op basis van nacalculatie gefactureerd volgens de tariefstellingstabel (zie voorzijde formulier). De meeruren worden gefactureerd in de daarop volgende kalendermaand en betaling vindt plaats door middel van automatische incasso.De gebruikte uren, bedoeld worden zowel de vaste uren per maand volgend uit een Pakket als de meeruren, zijn voor zowel Hoffice als de gebruiker continu inzichtelijk middels een functionaliteit in de software.
· Niet gebruikte uren uit een pakket komen te vervallen en kunnen niet meegenomen worden naar de volgende kalendermaand.
· Indien de betaling van de gebruiker gestorneerd wordt, behoudt Hoffice zich het recht voor het gebruik van de software te ontzeggen voor de duur van de wanbetaling. Indien de betaling niet alsnog binnen 14 dagen staat bijgeschreven op het rekeningnummer van Hoffice wordt de gebruiker wettelijke rente verschuldigd.
· Reclames en/of het indienen van klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst schort de betalingsverplichtingen niet op.
· Hoffice is gerechtigd eenmaal per kalenderjaar (voor het eerst per 1 januari 2010) tariefsaanpassingen in rekening te brengen aan de gebruiker aan de hand van wijzigingen in de (loon-) kostencomponent van de uurtarieven waarbij het CBS-indexcijfer "CAO-lonen Zakelijke Dienstverlening" als percentage zal gelden.
· De prijzen als genoemd in vorenstaande leden alsmede in de tariefstellingstabel zijn exclusief BTW.
Artikel 7 Wijzigen van de Overeenkomst
· Wijziging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met wederzijds goedvinden.
· Vermeerdering van het aantal vaste gebruiksuren is kosteloos. Vermindering van het aantal vaste gebruiksuren is op verzoek van gebruiker alleen mogelijk na 6 maanden gebruik van het pakket; er worden u hiervoor door Hoffice administratiekosten € 38,75 Excl. BTW in rekening gebracht. Na verlenging van de alsdan voor onbepaalde tijd geldend overeenkomst is tussentijdse vermindering van de vaste gebruiksuren op verzoek van gebruiker en tegen voldoening van voornoemde administratiekosten 1 maal per 2 jaren mogelijk.
Artikel 8 Garantie
· Hoffice garandeert dat zij binnen een redelijke termijn en naar beste vermogen eventuele fouten in de software, welke binnen 24 uur na constatering ervan zijn medegedeeld, met inachtneming van het gestelde in artikel 4 en 5 zal herstellen indien de software niet aan de eerdere mogelijkheden van het pakket voldoet.
· Mocht na een door Hoffice ingesteld onderzoek blijken dat de oorzaak van de in het vorige lid bedoelde fouten, bij de gebruiker ligt of bij de personen, (hulp)middelen en/of apparatuur ligt waarvan de gebruiker zich bedient, dan zal de gebruiker aan Hoffice alle kosten vergoeden, welke deze ter zake van dit onderzoek en de eventuele herstelwerkzaamheden heeft gemaakt
· De in dit artikel genoemde garantie vervalt indien de gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoffice aanpassingen/wijzigingen in de software heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen, de software in abnormale operationele omstandigheden wordt toegepast, de software van een voorgaande versie is of anderszins in strijd met enige bepaling van de Overeenkomst de software gebruikt of heeft gebruikt.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
· Hoffice is gehouden de directe schade aan haar software kosteloos te herstellen;indien herstel niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Hoffice beperkt tot vergoeding van directe schade gelijk aan maximaal de voor de Overeenkomst bedongen Pakketprijs (exclusief BTW) voor 1 jaar, of gelijk aan de op het moment van constatering van de schade geldende Pakketprijs voor 1 jaar; in geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 10.000,00.
· Aansprakelijkheid van Hoffice voor fouten dan wel andere storingen in de software, waarvan de oorzaak niet bij Hoffice ligt, is uitgesloten.
· Aansprakelijkheid van Hoffice voor fouten dan wel andere storingen in de software ten gevolge van problemen met hardware waarop de software is geïnstalleerd of anderszins aan verbonden is, is uitgesloten.
· Aansprakelijkheid van Hoffice voor fouten dan wel andere storingen in de software ten gevolge van problemen met software van anderen zoals DOS, Windowsbesturingssysteem, Novell, Linux en internet is uitgesloten. Op verzoek van gebruiker door Hoffice verleende hulp voor het herstellen van de hiervoor bedoelde fouten en /of storingen van software van anderen worden door Hoffice op uurbasis aan gebruiker gefactureerd en dienen door gebruiker te worden vergoed